S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na počítači / zařízení. Nastavení cookies lze změnit v nastavení vašeho prohlížeče..

KONTAKTY

TACHTEK Solutions, s.r.o.
Evropská 677
664 42 Modřice u Brna
tel: 702072723
napište nám
IČ: 46992685
DIČ: CZ46992685

ZBOŽÍ V AKCI

Cena 154,00 Kč
Cena 17 490,00 Kč

NEJPRODÁVANEJŠÍ


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tento dokument upravuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)
společnosti TACHTEK Solutions, s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno,
Brno, PSČ: 602 00, IČ: 46992685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 8617 (dále jen „prodávající“), pro
výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ke
kterému dochází v obchodních prostorách prodávajícího (dále též „kamenná
prodejna prodávajícího“).


1. Úvodní ustanovení


1.1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na
základě uzavření kupní smlouvy v kamenné prodejně prodávajícího:

TACHTEK Solutions, s.r.o. 
Evropská 677
664 42 Modřice u Brna


1.2. Smluvními stranami kupní smlouvy jsou na jedné straně prodávající, a na straně
druhé kupující – osoba, která zakoupí zboží v kamenné prodejně prodávajícího.
1.3. Odchylná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
1.4. Tato ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.5. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva a VOP jsou
vyhotoveny v českém jazyce.

1.6. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím dále upravuje zákon č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a v případě kupujícího -
spotřebitele též zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a ve
znění pozdějších předpisů.

1.7. Tyto VOP jsou veřejně přístupné v prostorách kamenné prodejny prodávajícího,
na webových stránkách prodávajícího a kupující svým podpisem potvrzuje, že se s
těmito obchodními podmínkami předem seznámil.


2. Uzavření kupní smlouvy


2.1. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky z důvodu reálné
hrozby nesplnění závazku odběru zboží či v případě aktivit vedoucích k poškození
prodávajícího.

2.2. Objednávka zboží v kamenné prodejně prodávajícího je návrhem na uzavření
kupní smlouvy, k jejímu uzavření dojde akceptací objednávky prodávajícím.
2.3. Prodávající má možnost žádat kupujícího o dodatečnou autorizaci objednávky
(zejména v případě výše kupní ceny, nákladů na dopravu či množství objednaného
zboží). V případě, že kupující dodatečně objednávku nepotvrdí, může prodávající od
smlouvy odstoupit.

2.4. Neujednaly-li si smluvní strany v kupní smlouvě takovou náležitost, jež si sjednat
měli, hledí se na takovou smlouvu dle § 1726 OZ jako na uzavřenou, lze-li zvláště k
přihlédnutím k jejich následnému chování předpokládat, že by takovou smlouvu
ujednali i bez této náležitosti. To však neplatí v případě, že takovou námitku
kterákoliv ze stran vznesla již v době uzavírání smlouvy.

2.5. Prodávající vylučuje dle § 1740 odst. 3 OZ možnost přijetí nabídky s dodatkem či
jakoukoliv odchylkou.

2.6. Prodávající je oprávněn a současně povinen plnit pouze objednávky ohledně
zboží a jeho provedení, jež nabízí ve své kamenné prodejně, a to s výjimkou
možnosti vyčerpání zásob či neschopnosti plnit.
2.7. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S
celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn před uzavřením kupní smlouvy.


3. Kupní cena a platební podmínky


3.1. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit před převzetím zboží. Kupující může
uhradit kupní cenu:
a) platbou kartou či platbou v hotovosti při převzetí zboží v obchodních prostorách
prodávajícího.
b) Po předchozím schválení prodávajícím je možné dodání zboží na fakturu se
splatností 14 dnů.

3.2. Prodávající sjednává kupní smlouvu s výhradou vyprodání zásob či ztrátou
schopnosti plnit. V případě vyprodání zásob či ztráty schopnosti plnit je prodávající
oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
3.3. Cena zboží je uváděna včetně DPH a veškerých poplatků stanovených
zákonem.

3.4. Prodávající vystaví, je-li to v obchodním styku obvyklé nebo na základě právních
předpisů kupujícímu, fakturu – daňový doklad nebo prodejku – daňový doklad.
Prodávající je plátcem DPH. Prodávající přiloží k daňovému dokladu tyto VOP.
3.5. Kupující nabývá vlastnictví zboží úplným zaplacením kupní ceny.


4. Práva z vadného plnění


4.1. Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od
převzetí zboží (blíže reklamační řád v bodě 7.). Toto neplatí u zboží, u kterého z
povahy věci vyplývá, že je lze použít pouze po kratší dobu než 24 měsíců a v této
kratší době je možné rovněž uplatnit práva z vadného plnění. U takového zboží je
doba, po kterou je lze použít, uvedena v popisu zboží, na jeho obalu či návodu k jeho
použití. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

4.2. Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc
měla při převzetí věci kupujícím nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
4.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující prostřednictvím reklamací učiněnou v
obchodních prostorách prodávajícího.
4.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dle
§ 2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že:
a) věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc
tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
4.5. Projeví-li se vada zboží v prvních šesti měsících od převzetí, má se za to, že
zboží bylo vadné již při převzetí, nejde-li o zboží prodávané podnikateli při jeho
podnikatelské činnosti.


5. Reklamační řád


5.1. Prodávající je oprávněn reklamaci zboží zamítnout zejména:
a) bylo-li používáno k jiným než určeným účelům, přičemž používáním zboží k jiným
než určeným účelům se rozumí rovněž použití zboží v daných provozních
podmínkách, pro které bylo dané zboží nevhodně zvoleno při koupi;
b) v případech úpravy a zásahu do struktury výrobku,
c) v případech běžného opotřebení,
d) udržovaného, používaného a provozovaného v rozporu s návodem,
e) v případech zanedbaní alespoň základní péče o výrobek nebo
f) při způsobení mechanického poškození vzniklého neopatrnou manipulací s
výrobkem.
5.2. Reklamované zboží nesmí být silně znečištěno, plesnivé, mokré, silně
zapáchající a to dle dikce zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v
platném znění a ve znění pozdějších předpisů, jinak je prodávající oprávněn
reklamaci zamítnout.
5.3. Údržba zboží musí probíhat v souladu s návodem přiloženém k danému zboží.
5.4. K reklamovanému zboží kupující připojí kopii dokladu o koupi zboží nebo jiným
způsobem prokáže zakoupení zboží u prodávajícího.
5.5. Náklady spojené se zasláním zboží k reklamaci hradí vždy kupující, v případě
uznané reklamace bude kupujícímu kompenzováno poštovné v nezbytně nutné výši.
V případě neoprávněné reklamace budou veškeré náklady spojené s reklamací
přeneseny na kupujícího.
5.6. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodávající dle odborného posouzení
do 30-ti dnů od přijetí reklamace prostřednictvím reklamačního protokolu, který bude
zaslán kupujícímu nebo předán kupujícímu v obchodních prostorách prodávajícího.
5.7. Prodávající doporučuje kupujícím, aby zboží při prvním použití nakoupili v
menším množství a provedli jeho vyzkoušení v testovacím provozu v podmínkách
kupujícího a k zamýšleným účelům. V opačném případě nelze vyloučit oprávněné
zamítnutí případné reklamace ve smyslu odst. 5.1 písm. (a) VOP.
5.8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží
způsobené v souvislosti s jeho obvyklými funkčními vlastnostmi a za škody
vyplývající z neodborného používání zboží, stejně jako za škody způsobené vnějšími
událostmi či chybnou manipulací. Škody tohoto charakteru nelze považovat za škody
způsobené v důsledku vad zboží a nevztahuje se tak na ně odpovědnost
prodávajícího


6. Ostatní a závěrečná sdělení


6.1. Právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí českým právním řádem. K
mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: http://www.coi.cz.
6.2. Provozovatel je oprávněn změnit tyto VOP. O změně je prodávající povinen
informovat na webovém rozhraní a přímo v obchodních prostorách prodávajícího, a
to takovou formou, aby se kupující mohl se změnou VOP seznámit. Na již uzavřené

kupní smlouvy se použijí ustanovení VOP platných v okamžiku uzavření kupní
smlouvy.
6.3. S jakoukoliv stížností či dotazem se kupující může obrátit na
tachtek@tachtek.cz.
6.4. Kontaktní údaje prodávajícího: TACHTEK Solutions, s.r.o. Nové sady 988/2,
Staré Brno, Brno, PSČ: 602 00, IČ: 46992685, DIČ: CZ46992685 bankovní spojení
ČR: Banka: Česká spořitelna, a.s. pobočka Brno
Číslo účtu: 4831924309/0800
IBAN: CZ52 0800 0000 0048 3192 4309
6.5. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se
smluvní vztah českým právním řádem.
6.6. Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení obchodní podmínek nezakládá
neplatnost VOP jako celku. Na takové místo nastupuje ustanovení, jež se co nejvíce
neplatnému či neúčinnému ustanovení přibližuje.
6.7. Tyto VOP nabývají platnosti zveřejněním.


7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


7.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“)
související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní
smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních
povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Y2ZhM